Τρέχουσα Απόδοση (Current yield)

Τρέχουσα απόδοση είναι το ετήσιο έσοδο που αποδίδει ένα χρεόγραφο στον επενδυτή του (τοκομερίδια) διαιρούμενο με την τρέχουσα τιμή αγοράς του, ανεξάρτητα από τη διάρκεια ζωής του.

Ypologismos trexousas apodosis xreografou
Υπολογισμός τρέχουσας απόδοσης

Αν ένας επενδυτής αγοράσει ένα ομόλογο στην ονομαστική του αξία, η τρέχουσα απόδοση είναι το ονομαστικό επιτόκιο του ομολόγου.

Παράδειγμα:
Η τρέχουσα απόδοση ενός ομολόγου αγορασμένου στην ονομαστική του τιμή, με ονομαστικό επιτόκιο 5% είναι επίσης 5%.

Όμως αν η τρέχουσα αγοραία τιμή του ομολόγου είναι υψηλότερη (υπέρ το άρτιο) ή χαμηλότερη (υπό το άρτιο) από την ονομαστική τότε η τρέχουσα απόδοση θα είναι διαφορετική.

Παράδειγμα:
Έστω ότι ένας επενδυτής αγόρασε ομόλογο 1.000 ευρώ με 5% ονομαστικό επιτόκιο. Αν ανέβουν τα επιτόκια πάνω από 5%, τότε θα αναγκαστεί να το πουλήσει σε τιμή μικρότερη της ονομαστικής (αφού οι επενδυτές σε διαφορετική περίπτωση θα προτιμήσουν τα ομόλογα με υψηλότερο επιτόκιο).

Έστω ότι τελικά το πουλάει για 500 ευρώ, τότε η τρέχουσα απόδοση θα είναι 10% (1.000 ευρώ * 5% /500 ευρώ).

Ωστόσο, ένα πιο σημαντικό μέγεθος που εκφράζει τη συνολική απόδοση που θα λάβει ο επενδυτής εάν κρατήσει ένα ομόλογο μέχρι τη λήξη του είναι η απόδοση στη λήξη (yield to maturity).