Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός (Balanced budget)

Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός είναι ο προϋπολογισμός εκείνος, ο οποίος δεν έχει άνοιγμα ή διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων. Το φαινόμενο ενός ισοσκελισμένου προϋπολογισμού στην πράξη είναι […]

Θεώρημα του Ισοσκελισμένου Προϋπολογισμού (Balanced budget theorem)

Θεώρημα του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού ορίζεται ως η περίπτωση όπου όταν η αύξηση των δαπανών ισούται με την αύξηση των φόρων, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση του εισοδήματος κατά το ποσό των φόρων ή των δαπανών. […]