Αποθεματικό Επισφαλών Απαιτήσεων (Bad debt reserve)

Αποθεματικό επισφαλών απαιτήσεων είναι ένα ποσοστό εισπρακτέων λογαριασμών, το οποίο μπαίνει στα αποθεματικά για επισφαλείς απαιτήσεις.

Κόστος Επισφαλών Απαιτήσεων (Bad debt expense)

Κόστος επισφαλών απαιτήσεων είναι το κόστος που έχει κατά προσέγγιση μια επιχείρηση από την τήρηση λογαριασμών που δεν προβλέπεται να εξοφληθούν.