Κόστος Επισφαλών Απαιτήσεων (Bad debt expense)

Κόστος επισφαλών απαιτήσεων είναι το κόστος που έχει κατά προσέγγιση μια επιχείρηση από την τήρηση λογαριασμών που δεν προβλέπεται να εξοφληθούν.