Επισφαλείς Απαιτήσεις (Bad debt)

Επισφαλείς απαιτήσεις είναι απαιτήσεις που η είσπραξή τους θεωρείται αμφίβολη.