Αρχικό Κεφάλαιο (Principal)

Αρχικό κεφάλαιο (principal) είναι το κεφάλαιο που έχει αρχικά δανεισθεί ένας δανειολήπτης ή το εναπομένον κεφάλαιο το οποίο έχει δανεισθεί και παραμένει […]

Τόκος (Interest)

Τόκος είναι το ποσό που καταβάλλεται από ένα δανειζόμενο σε ένα δανειστή σαν αμοιβή για τη χρήση των κεφαλαίων του δεύτερου. Γενικά διακρίνοτανι οι εξής ατηγορίες τόκων […]

Διακρίνονται οι εξής κατηγορίες τόκων: