Μέση Λήξη Υποχρεώσεων (Average due date)

Μέση λήξη υποχρεώσεων είναι ο υπολογισμός του μέσου όρου διάρκειας των πάσης φύσεως υποχρεώσεων μιας επιχείρησης. Ο υπολογισμός γίνεται με τον πολλαπλασιασμό του ποσού επί του […]

Υποχρεώσεις / Ξένα Κεφάλαια (Liabilities)

Υποχρεώσεις είναι χρέη της επιχείρησης που καταγράφονται στον Ισολογισμό της και θεωρούνται απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της, καθώς χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της παραγωγικής διαδικασίας. […]