Back leasing (Lease back)

Back leasing / Lease back είναι ένα είδος χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), ο οποίος αφορά την πώληση του κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτει μια επιχείρηση σε μια εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης και την ενοικίασή του στη συνέχεια με leasing. […]

Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing)

Χρηματοδοτική μίσθωση είναι ένα είδος χρηματοδότησης στο οποίο η εταιρεία leasing, έχοντας την κυριότητα παραγωγικού εξοπλισμού, παραχωρεί στον επιχειρηματία-μισθωτή το δικαίωμα χρήσης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο έναντι […]