Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing)

Χρηματοδοτική μίσθωση είναι ένα είδος χρηματοδότησης στο οποίο η εταιρεία leasing, έχοντας την κυριότητα του παραγωγικού εξοπλισμού, παραχωρεί στον επιχειρηματία-μισθωτή το δικαίωμα χρήσης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο έναντι προσυμφωνημένου μισθώματος που καταβάλλεται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

H εταιρία leasing παρέχει επίσης συνήθως στον αντισυμβαλλομένου-μισθωτή το δικαίωμα να αγοράσει τον εξοπλισμό ή να ανανεώσει για ορισμένο χρόνο τη μίσθωση μετά την πάροδο της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

Είδη χρηματοδοτικής μίσθωσης

Oι τύποι της χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι οποίες ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα και εφαρμόζονται, συνοψίζονται στις ακόλουθες:

 • Χρηματοδοτική μίσθωση (financial leasing)
 • Πώληση και επαναμίσθωση εξοπλισμού και ακινήτων (sale and lease-back)
 • Χρηματοδοτική μίσθωση με συνεργασία προμηθευτών για την προώθηση εξοπλισμού προς τους πελάτες τους (vendor leasing)
 • Διασυνοριακή χρηματοδοτική μίσθωση (cross-border leasing)
 • Κοινοπρακτική μίσθωση (syndicated leasing)
 • Leasing ακινήτων (real estate leasing)
 • Leasing αυτοκινήτων (vehicle leasing)

Πλεονεκτήματα χρηματοδοτικής μίσθωσης

Τα πλεονεκτήματα του θεσμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) είναι τα εξής:

 • Χρηματοδοτεί μέχρι και το 100% της αξίας του εξοπλισμού.
 • Παρέχεται η δυνατότητα ταχύτερης και μεγαλύτερης απόσβεσης του εξοπλισμού, δημιουργώντας φορολογικά οφέλη, αφού τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως λειτουργικές δαπάνες και εκπίπτουν στο σύνολό τους από τα ακαθάριστα έσοδα.
 • O ΦΠΑ καταβάλλεται τμηματικά κατά την πληρωμή των μισθωμάτων και όχι εφάπαξ κατά την αγορά του εξοπλισμού.
 • Επιτυγχάνει χαμηλότερο κόστος επένδυσης λόγω αγοράς του εξοπλισμού τοις μετρητοίς.
 • Υπάρχει ευελιξία στον χρονικό προσδιορισμό των περιοδικών καταβολών των μισθωμάτων, γεγονός που αποτελεί βασικό στοιχείο για τον καλύτερο ταμειακό προγραμματισμό του μισθωτή, σύμφωνα και με τα αναμενόμενα έσοδα από τη χρήση του εξοπλισμού.
 • Η ταχύτερη απόσβεση του εξοπλισμού επιτρέπει την αντικατάστασή του, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η τεχνολογική εξέλιξη το επιβάλλει.
 • Η λογιστική καταχώριση και παρακολούθηση είναι απλή.
 • Δεν επηρεάζεται ο ισολογισμός της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να διατηρείται η πιστοληπτική της ικανότητα.