Αρχή του Ιστορικού Κόστους (Historical cost principle)

Η αρχή του ιστορικού κόστους ορίζει ότι το λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το κόστος των παραγωγικών συντελεστών της επιχείρησης, δηλαδή την τιμή στην οποία τους απέκτησε. […]

Αρχή της Χρηματικής Μέτρησης (Monetary unit principle)

Αρχή της χρηματικής μέτρησης είναι μια λογιστική αρχή που προβλέπει την καταχώριση εκείνων μόνο των λογιστικών γεγονότων, τα οποία μπορούν να αποδοθούν σε χρηματικές μονάδες. […]