Θυγατρική Εταιρεία (Subsidiary company)

Θυγατρική εταιρεία είναι μια εταιρεία της οποίας η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε άλλη εταιρεία η οποία ονομάζεται μητρική εταιρεία (holding company).

Μητρική Εταιρεία / Εταιρεία Συμμετοχών (Holding company)

Εταιρεία συμμετοχών (holding company) είναι μια εταιρεία η οποία συγκεντρώνει στο χαρτοφυλάκιο της την πλειοψηφία των μετοχών άλλων εταιρειών που λογίζονται θυγατρικές της. […]