Θυγατρική Εταιρεία (Subsidiary company)

Θυγατρική εταιρεία είναι μια εταιρεία της οποίας η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε άλλη εταιρεία η οποία ονομάζεται μητρική εταιρεία (holding company).