Παραγωγή / Παραγωγική Διαδικασία (Production)

Παραγωγή / Παραγωγική διαδικασία είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές μετασχηματίζονται σε αγαθά χρήσιμα για τον άνθρωπο. […]

Αρχή της Υποκατάστασης των Παραγωγικών Συντελεστών (Principle of factor substitution)

Η αρχή υποκατάστασης των παραγωγικών συντελεστών ορίζει ότι μία επιχείρηση υποκαθιστά τους παραγωγικούς συντελεστές που χρησιμοποιεί κατά την παραγωγική διαδικασία, ιδιαίτερα όταν οι τιμές τους μεταβάλλονται. […]

Ελαστικότητα Ζήτησης Παραγωγικών Συντελεστών (Elasticity of demand for factors of production)

Ελαστικότητα ζήτησης παραγωγικών συντελεστών είναι η μεταβολή προς την αντίθετη κατεύθυνση της ποσότητας παραγωγικών συντελεστών που ζητείται από τις επιχειρήσεις όταν μεταβάλλεται η τιμή τους. […]

Τιμή Κόστους (Cost of factors of production)

Τιμή κόστους ή τιμές παραγωγικών συντελεστών είναι οι τιμές που περιλαμβάνουν μόνο το κόστος παραγωγής, δηλαδή τις αμοιβές των τεσσάρων συντελεστών της παραγωγής (μισθούς, ενοίκια, τόκους, φυσιολογικό κέρδος). […]