Τιμή Κόστους (Cost of factors of production)

Τιμή κόστους ή τιμές παραγωγικών συντελεστών είναι οι τιμές που περιλαμβάνουν μόνο το κόστος παραγωγής (οικονομικό κόστος), δηλαδή τις αμοιβές των τεσσάρων συντελεστών της παραγωγής (μισθούς, ενοίκια, τόκους, φυσιολογικό κέρδος).

Τιμές Παραγωγικών Συντελεστών = Τιμές Αγοράς – Έμμεσους φόρους + Επιδοτήσεις