Κανόνας των μικρών Αριθμών (Law of small numbers)

Κανόνας των μικρών αριθμών είναι ο ευριστικός κανόνας σύμφωνα με τον οποίο οι άνθρωποι θεωρούν ότι μικρά δείγματα παρατηρήσεων αντανακλούν και αντιπροσωπεύουν τις ιδιότητες του πληθυσμού. […]

Mean Reversion (Mean reversion)

Mean reversion είναι μια επενδυτική στρατηγική που στηρίζεται στην πεποίθηση των επενδυτών ότι τόσο οι υψηλές, όσο και οι χαμηλές τιμές μιας μετοχής είναι προσωρινό φαινόμενο και τελικά η τιμή της θα κινηθεί σε ένα μέσο επίπεδο μακροπρόθεσμα. […]

Νόμος των μεγάλων Τιμών (Law of large numbers)

Νόμος των μεγάλων τιμών είναι ένα θεώρημα στη Στατιστική, σύμφωνα με το οποίο η κατανομή πιθανοτήτων από ένα μεγάλο δείγμα ανεξάρτητων παρατηρήσεων μίας τυχαίας μεταβλητής, θα είναι συγκεντρωμένη γύρω από την […]