Τιμή Προσφοράς Χρεογράφου (Bid price)

Τιμή προσφοράς χρεογράφου (bid price) είναι η υψηλότερη τιμή στην οποία ένας επενδυτής είναι διατεθειμένος να αγοράσει ένα χρεόγραφο.

Το αντίθετο είναι η ζητούμενη τιμή χρεογράφου (ask price).