Ταξιδιωτική Επιταγή (Traveller's cheque / check)

Ταξιδιωτική επιταγή είναι η επιταγή που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα και μεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορεία για την εξυπηρέτηση των τουριστών.

Είναι πληρωτέες από οποιαδήποτε ανταποκρίτρια τράπεζα του εκδότη, μεταβιβάζονται με οπισθογράφηση, δεν έχουν ημερομηνία λήξης και είναι άμεσα ρευστοποιήσιμες.

Είδη Επιταγών

Γενικότερα, υπάρχουν διάφορα είδη επιταγών όπως: