Ταχυδρομική Επιταγή (Postal cheque / check)

Ταχυδρομική επιταγή είναι η επιταγή που εκδίδεται από τα ταχυδρομεία για τη μεταφορά κεφαλαίων από τόπο σε τόπο.

Είδη Επιταγών

Γενικότερα, υπάρχουν διάφορα είδη επιταγών όπως: