Θεωρία της Αποχής (Abstinence concept)

Θεωρία της αποχής είναι η οικονομική θεωρία σύμφωνα με την οποία η αναβολή της χρησιμοποίησης ενός ποσού ή αγαθού από ένα επενδυτή, συνεπάγεται ένα κόστος για το οποίο πρέπει να υπάρξει κάποια αποζημίωση με τη μορφή τόκου.

Είναι παρόμοια με τη θεωρία agio και τη θεωρία abstinence theory of interest.