Θεωρία Agio (Agio theory of interest)

Θεωρία agio είναι η οικονομική θεωρία σύμφωνα με την οποία ο τόκος αποτελεί αποζημίωση για τους επενδυτές για την αποταμίευση που κάνουν και την απόφαση αναβολής από την άμεση κατανάλωση του κεφαλαίου τους και τη συνεπαγόμενη απόλαυσή που θα απολάμβαναν, με σκοπό την αντιμετώπιση μελλοντικών απολαύσεων.

Είναι παρόμοια με τη θεωρία της αποχής και τη θεωρία abstinence theory of interest.