Δικαιοδόχος (Franchisee)

Δικαιοδόχος (franchisee) είναι το μέλος εκείνο σε μια δικαιόχρηση, όπου αγοράζει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα συστήματα, τις διαδικασίες, τα εμπορικά σήματα (trademarks), τις ευρεσιτεχνίες και την τεχνογνωσία (know-how) του δικαιοπαρόχου (franchisor) προκειμένου να μπορέσει να πουλήσει ένα προϊόν ή να παρέχει μια υπηρεσία πιο αποτελεσματικά υπό την επωνυμία του franchisor.