Αδειοδότηση (Licensing)

Αδειοδότηση είναι η νομική διαδικασία με την οποία ένας δικαιούχος μεταβιβάζει σε ένα άλλο πρόσωπο το δικαίωμα παραγωγής και εκμετάλλευσης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, έναντι αμοιβής. […]

Δικαιόχρηση (Franchising)

Δικαιόχρηση (franchising) είναι μια σύμβαση εμπορικής συνεργασίας μεταξύ δύο επιχειρήσεων, όπου το ένα μέλος (δικαιοδόχος – franchisee) αγοράζει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα συστήματα, τις διαδικασίες, τα εμπορικά σήματα (trademarks), […]

Δικαιοδόχος (Franchisee)

Δικαιοδόχος είναι το μέλος εκείνο σε μια δικαιόχρηση, όπου αγοράζει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα συστήματα, τις διαδικασίες, τα εμπορικά σήματα, τις ευρεσιτεχνίες και την τεχνογνωσία του δικαιοπαρόχου (franchisor) προκειμένου […]

Δικαιοπάροχος (Franchisor)

Δικαιοπάροχος (franchisor) είναι το μέλος εκείνο σε μια δικαιόχρηση, όπου πουλαει το δικαίωμα σε ένα δικαιοδόχο (franchisee) να χρησιμοποιεί την επωνυμία του, τα συστήματα, τις διαδικασίες […]