Αγοραπωλησία at Discretion (At discretion)

At discretion είναι η εντολή ενός επενδυτή προς το χρηματιστή του για να προβεί σε μια αγορά ή πώληση ενός συγκεκριμένου χρεογράφου ή για να προχωρήσει σε μια συναλλαγή χωρίς καμία επιφύλαξη ως προς την τιμή.

Γενικά υπάρχουν οι αγοραπωλησίες