Αγοραπωλησία at Limit (At limit)

At limit είναι η εντολή ενός επενδυτή προς το χρηματιστή του για να προβεί σε μια αγορά ή πώληση ορισμένων χρεογράφων μέσα σε συγκεκριμένα όρια τιμών.

Γενικά υπάρχουν οι αγοραπωλησίες