Αγοραπωλησία at Market (At market)

At market είναι η εντολή ενός επενδυτή προς το χρηματιστή του για να προβεί άμεσα σε μια αγορά ή πώληση ορισμένων χρεογράφων στην τρέχουσα τιμή αγοράς.

Γενικά υπάρχουν οι αγοραπωλησίες