Αμερικανικό Δικαίωμα Πώλησης (American put option)

Αμερικανικό δικαίωμα πώλησης είναι ένα συμβόλαιο δικαιώματος, με το οποίο ο κάτοχός του μπορεί να πωλήσει ένα συγκεκριμένο αριθμό μετοχών ή άλλων χρεογράφων σε μια γνωστή τιμή τη στιγμή ή και νωρίτερα από τη λήξη του συμβολαίου.

Υπάρχουν κι άλλες κατηγορίες συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης (options), ανάλογα με τους όρους εξάσκησης τους.