Αμερικανικό Δικαίωμα Πώλησης (American put option)

Αμερικανικό δικαίωμα πώλησης είναι πρόκειται για το συμβόλαιο δικαιώματος, με το οποίο ο κάτοχός του μπορεί να πωλήσει ένα συγκεκριμένο αριθμό μετοχών σε μια γνωστή τιμή τη στιγμή ή και νωρίτερα από τη λήξη του συμβολαίου. […]

Δικαίωμα Πώλησης (Put option)

Δικαίωμα πώλησης (put option) είναι ένα συμβόλαιο που δίνει στον κομιστή το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να πουλήσει στον εκδότη ένα υποκείμενο χρεόγραφο σε μία συγκεκριμένη τιμή εξάσκησης. […]

Ημερομηνία Λήξης (Expiration date)

Ημερομηνία λήξης είναι η ημερομηνία μέχρι την οποία ένας επενδυτής έχει το δικαίωμα να εξασκήσει ένα put / call option για τα αμερικάνικου τύπου options ή στην οποία ένας επενδυτής έχει το δικαίωμα να εξασκήσει ένα put / call option για τα ευρωπαϊκού τύπου options. […]

Out of the Money / Underwater Option (Underwater Option)

Out of the money είναι ένα δικαίωμα προαίρεσης (option) του οποίου η αγοραία αξία είναι διαφορετική από την τιμή εξάσκησης του δικαιώματος. Η αξία αυτού του δικαιώματος θα ήταν μηδενική αν έληγε σήμερα. […]

Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Option contracts)

Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης είναι συμβόλαια για μελλοντικές αγοροπωλησίες χρεογράφων, παρόμοια με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ). Η βασική τους διαφορά με τα ΣΜΕ είναι ότι […]

Παραίτηση (δικαιώματος) (Abandon)

Παραίτηση ονομάζεται η άρνηση εξάσκησης ενός option κατά την ημερομηνία λήξης του. Αυτό συμβαίνει όταν ένα option είναι out of the money κατά την ημερομηνία λήξης του. […]