At the Money Option (At the money option)

At the money είναι ένα δικαίωμα προαίρεσης (option) του οποίου η τιμή εξάσκησης είναι ίση με την αγοραία αξία του δικαιώματος.

       Παράδειγμα:
       Αν μία μετοχή διαπραγματεύεται στα 20€, τότε ένα option της μετοχής που αξίζει 20€ είναι at the money.

At the money προθεσμιακό συμβόλαιο (forward) είναι ένα option του οποίου η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος είναι ίση με την προθεσμιακή τιμή (forward price) του υποκειμένου μέσου.

Σχέση αγοραίας – εσωτερικής αξίας Option

Ένα option ανάλογα με την σχέση εσωτερικής – αγοραίας αξίας του μπορεί να είναι: