Αρχή της Ανεξαρτησίας (Principle of independence)

Αρχή της ανεξαρτησίας είναι μια αρχή της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής που ορίζει ότι εαν ένας επενδυτής είναι αδιάφορος μεταξύ των βέβαιων προοπτικών Α και Β, τότε θα είναι αδιάφορος μεταξύ των προοπτικών:

  • [Α με πιθανότητα p συν Γ με πιθανότητα (1-p)] ή
  • [Β με πιθανότητα p συν Γ με πιθανότητα (1-p)]