Ακάλυπτο Δικαίωμα Αγοράς / Πώλησης (Naked call / put option)

Ακάλυπτο δικαίωμα (naked option) είναι μια επενδυτική θέση στην οποία ο πωλητής ενός δικαιώματος αγοράς ή πώλησης δεν έχει στην κατοχή του το υποκείμενο χρεόγραφο. […]

Δικαίωμα Αγοράς (Call option)

Δικαίωμα αγοράς είναι ένα συμβόλαιο που δίνει στον κομιστή το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσει από τον εκδότη ένα υποκείμενο χρεόγραφο σε μία συγκεκριμένη τιμή εξάσκησης (strike price). […]

Ημερομηνία Λήξης (Expiration date)

Ημερομηνία λήξης είναι η ημερομηνία μέχρι την οποία ένας επενδυτής έχει το δικαίωμα να εξασκήσει ένα put / call option για τα αμερικάνικου τύπου options ή στην οποία ένας επενδυτής έχει το δικαίωμα να εξασκήσει ένα put / call option για τα ευρωπαϊκού τύπου options. […]

Out of the Money / Underwater Option (Underwater Option)

Out of the money είναι ένα δικαίωμα προαίρεσης (option) του οποίου η αγοραία αξία είναι διαφορετική από την τιμή εξάσκησης του δικαιώματος. Η αξία αυτού του δικαιώματος θα ήταν μηδενική αν έληγε σήμερα. […]