Δυαδικά Δικαιώματα (Binary options)

Δυαδικό δικαίωμα είναι ένα συμβόλαιο δικαιώματος προαίρεσης του οποίου η πληρωμή είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε είτε αποζημιώνει τον επενδυτή με ένα προκαθορισμένο ποσό σε περίπτωση που το δικαίωμα λήξει in-the-money, είτε […]

Deferred Strike Option (Deferred strike option)

Deferred strike option είναι ένα εξωτικό δικαίωμα προαίρεσης που επιτρέπει στον αγοραστή να θέσει την τιμή εξάσκησης του δικαιώματος σε ένα σταθερό ποσοστό επί της τιμής spot σε οποιονδήποτε χρόνο μετά την έναρξη του συμβολαίου. […]

Δικαίωμα Barrier (Barrier option)

Barrier option είναι ένα είδος εξωτικού δικαιώματος προαίρεσης του οποίου η πληρωμή εξαρτάται από το εάν ή όχι το υποκείμενο μέσο (underlying instrument) έφθασε ή υπερέβη μία προκαθορισμένη τιμή (barrier price). […]

Lookback option (Lookback option)

Lookback option είναι το call option / put option που δίνει στον επενδυτή το δικαίωμα αγοράς / πώλησης του υποκειμένου μέσου στην χαμηλότερη / υψηλότερη τιμή που καταγράφηκε στη διάρκεια του συμβολαίου. […]

Ασιατικό Δικαίωμα Προαίρεσης / Δικαίωμα Μέσης Τιμής (Asian option)

Asian option ή δικαίωμα μέσης τιμής είναι ένα εξωτικό δικαίωμα προαίρεσης του οποίου η πληρωμή εξαρτάται από την μέση τιμή της αξίας του υποκείμενου χρεογράφου στη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου και όχι μόνο κατά την ωρίμανση του. […]

Contingent premium option (Contingent premium option)

Contingent premium option είναι ένα εξωτικό δικαίωμα προαίρεσης στο οποίο ο αγοραστής δεν πληρώνει κάποιο αντίτιμο εκ των προτέρων, αλλά συμφωνεί να πληρώσει ένα προκαθορισμένο ποσό εάν το option είναι in-the-money κατά τη λήξη του. […]