Διαγραφή Επισφαλών Απαιτήσεων (Bad debts write-off)

Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων είναι η μεταφορά των επισφαλών απαιτήσεων σε οριστική καθυστέρηση.

Αυτό σημαίνεται ότι κλείνεται και μεταφέρεται ο λογαριασμός πελάτη από την κανονική του μερίδα σε οριστική καθυστέρηση, επειδή δεν προβλέπεται η εξόφληση της οφειλής.