Δείκτης Επισφαλών Απαιτήσεων (Bad debts ratio)

Δείκτης επισφαλών απαιτήσεων είναι η σχέση των επισφαλών απαιτήσεων ως προς το σύνολο των ανεξόφλητων πωλήσεων.