Εισπραχθείσες Επισφαλείς Απαιτήσεις (Bad debts collected)

Εισπραχθείσες επισφαλείς απαιτήσεις είναι ποσά που έχουν αποσβεστεί ή έχουν μεταφερθεί σε οριστική καθυστέρηση και τα οποία μεταγενέστερα εισπράττονται.

Αποθεματικό Επισφαλών Απαιτήσεων (Bad debt reserve)

Αποθεματικό επισφαλών απαιτήσεων είναι ένα ποσοστό εισπρακτέων λογαριασμών, το οποίο μπαίνει στα αποθεματικά για επισφαλείς απαιτήσεις.

Κόστος Επισφαλών Απαιτήσεων (Bad debt expense)

Κόστος επισφαλών απαιτήσεων είναι το κόστος που έχει κατά προσέγγιση μια επιχείρηση από την τήρηση λογαριασμών που δεν προβλέπεται να εξοφληθούν.