Εισπραχθείσες Επισφαλείς Απαιτήσεις (Bad debts collected)

Εισπραχθείσες επισφαλείς απαιτήσεις είναι ποσά που έχουν αποσβεστεί ή έχουν μεταφερθεί σε οριστική καθυστέρηση και τα οποία μεταγενέστερα εισπράττονται.