Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Portfolio management)

Διαχείριση χαρτοφυλακίου είναι η διαχείριση των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού ενός επενδυτή και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: […]

Στρατηγική Barbell (Barbell strategy)

Στρατηγική barbell (barbell strategy) είναι μια επενδυτική στρατηγική στην οποία οι λήξεις των χρεογράφων που περιλαμβάνονται σε ένα χαρτοφυλάκιο είναι συγκεντρωμένες σε δύο άκρα. […]

Στρατηγική Bullet (Bullet strategy)

Στρατηγική bullet είναι μια επενδυτική στρατηγική σύμφωνα με την οποία ένα χαρτοφυλάκιο είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε οι ωριμάνσεις των χρεογράφων του να συγκεντρώνονται σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο της καμπύλης αποδόσεων. […]

Αντιθετική Επενδυτική Στρατηγική (Contrarian investment strategy)

Αντιθετική επενδυτική στρατηγική είναι η στρατηγική κατά την οποία ο επενδυτής δημιουργεί ένα χαρτοφυλάκιο χωρίς αρχικό κεφάλαιο, πουλώντας ανοικτά (short) μετοχές που είχαν υψηλές αποδόσεις το προηγούμενο διάστημα και […]