Ισορροπημένο Χαρτοφυλάκιο (Balanced portfolio)

Ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο είναι ένα χαρτοφυλάκιο του οποίου οι επενδύσεις συμπεριλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος περιουσιακών στοιχείων όπως π.χ μετοχές, ομόλογα, ETFs κτλ. Οι επενδυτές μπορούν να αποφύγουν […]

Επιθετικό / Αμυντικό Χαρτοφυλάκιο (Aggressive / Defensive Portfolio)

Επιθετικό / Αμυντικό χαρτοφυλάκιο είναι διαφορετικού τύπου χαρτοφυλάκια που δημιουργούν οι θεσμικοί αλλά και οι ιδιώτες επενδυτές ανάλογα με τις προσδοκίες τους για τις μελλοντικές αποδόσεις των αγορών. […]

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Portfolio management)

Διαχείριση χαρτοφυλακίου είναι η διαχείριση των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού ενός επενδυτή και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: […]

Χαρτοφυλάκιο (Portfolio)

Χαρτοφυλάκιο είναι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που έχει ένας επενδυτής στην κατοχή του. Η απόφαση για το ποια περιουσιακά στοιχεία θα έχει στην κατοχή του και σε ποια ποσότητα, ονομάζεται επιλογή χαρτοφυλακίου και […]