Χαρακτηριστικά Οικονομικών Συστημάτων (Characteristics of economic systems)

Οι σύγχρονες οικονομίες που λειτουργούν με βάση το σύστημα της αγοράς παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, όπως: […]

Οικονομικός ρόλος του Κράτους (Economic role of state)

Οικονομικός ρόλος του κράτους είναι οι τρόποι και το γενικό νομικό πλαίσιο με το οποίο λειτουργεί μια χώρα όσον αφορά οικονομικά θέματα που αφορούν ολόκληρη την κοινωνία, με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον. […]

Οικονομικό Κύκλωμα (Circular flow of income)

Οικονομικό Κύκλωμα είναι ένα απλουστευμένο οικονομικό μοντέλο που περιγράφει την αντίστροφη σχέση του εισοδήματος μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Οι παραγωγοί παρέχουν στους καταναλωτές προϊόντα και υπηρεσίες σε αντάλλαγμα χρήματος. […]

Το υπόδειγμα που φαίνεται στην εικόνα παρακάτω έχει κατασκευαστεί με τις παραδοχές:

Ελευθερία Επιλογής (Economic freedom)

Ελευθερία επιλογής και άσκησης των διαφόρων οικονομικών λειτουργιών θεωρείται ότι έχουν άτομα και επιχειρήσεις στο οικονομικό σύστημα της ελεύθερης αγοράς εφόσον μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τα αγαθά που αγοράζουν οι καταναλωτές, τα εμπορεύματα που […]