Ελάχιστο Επιτεύξιμο Κόστος (Minimum attainable cost)

Ελάχιστο επιτεύξιμο κόστος είναι το κόστος που προκύπτει όταν η επιχείρηση:

  • πληρώνει τις χαμηλότερες δυνατές τιμές για πρώτες ύλες, ενεργειακούς πόρους κ.ά.
  • χρησιμοποιεί τις πιο τεχνικά και οικονομικά αποτελεσματικές μεθόδους παραγωγής.
  • οι σχετικές με την επιχείρηση αποφάσεις λαμβάνονται με ορθή οικονομική λογική.

Στην πράξη καμία επιχείρηση δε λειτουργεί με τρόπο που να ικανοποιεί όλα αυτά τα κριτήρια. Άλλες επιχειρήσεις υπερβαίνουν περισσότερο και άλλες λιγότερο αυτό το κόστος, ανάλογα με το πόσο καλά ή άσχημα είναι οργανωμένη και λειτουργεί η καθεμία.

Οι διαφορές αυτές κόστους μεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου προσδιορίζουν, σε μεγάλο βαθμό, το γιατί με ίδιες συνθήκες στις αγορές των προϊόντων τους και των παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιούν, ορισμένες επιχειρήσεις είναι κερδοφόρες, άλλες είναι ζημιογόνες ενώ κάποιες αναγκάζονται να σταματήσουν τη λειτουργία τους.

Δηλαδή, όσες επιχειρήσεις προσεγγίζουν στην πράξη όσο γίνεται περισσότερο το ελάχιστο επιτεύξιμο κόστος, έχουν σοβαρό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστριών τους επιχειρήσεων.

Αντίθετα, όσο πιο πολύ αποκλίνουν από το ελάχιστο επιτεύξιμο κόστος, σε σύγκριση με άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η οικονομική τους θέση.