Ελεύθερη Ισοτιμία (Free float)

Ελεύθερη ισοτιμία είναι ένα σύστημα καθορισμού της ισοτιμίας το οποίο βασίζεται στις δυνάμεις της προσφοράς και της  ζήτησης.

Η συναλλαγματική ισοτιμία δηλαδή είναι το σημείο ισορροπίας της προσφοράς και ζήτησης για ένα νόμισμα. Οι συμμετέχοντες στην αγορά συνεχώς αναπροσαρμόζουν τις προσδοκίες και ανάγκες τους για συνάλλαγμα αξιολογώντας και αντιδρώντας σε κάθε διαθέσιμη πληροφορία ή καινούριες ειδήσεις.

Σαν αποτέλεσμα, όταν αλλάζουν οι προσδοκίες για τους ρυθμούς πληθωρισμού, τα επιτόκια, την οικονομική ανάπτυξη, οι σχετικές κυβερνητικές πολιτικές, κ.λ.π., δηλαδή μεγέθη τα οποία επηρεάζουν την προσφορά και ζήτηση για ένα νόμισμα, θα αναπροσαρμόζεται και η ισοτιμία ισορροπίας.

Σε ένα τέτοιο σύστημα οι διακυμάνσεις των ισοτιμιών θα είναι τυχαίες, εφ’ όσον θα καθορίζονται από την τυχαία ροή της πληροφορίας στην αγορά.

Γενικά υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά συστήματα καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

  1. Σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών
  2. Ζώνες διακύμανσης συναλλαγματικών ισοτιμιών
  3. Διαχείρισης συναλλαγματικών ισοτιμιών
  4. Ελεύθερα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών