Σταθερή Συναλλαγματική Ισοτιμία (Fixed rate system)

Στο σύστημα σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας (fixed rate system) οι κυβερνήσεις επεμβαίνουν ενεργητικά στην αγορά κάθε φορά που η ισοτιμία αποκλίνει από ένα εύρος τιμών το οποίο θεωρείται αποδεκτό.

Οι χώρες που συμμετέχουν σε ένα τέτοιο σύστημα συγχρονίζουν την νομισματική πολιτική τους έτσι ώστε να έχουν παρόμοιο ρυθμό πληθωρισμού.

Ένα παράδειγμα τέτοιου συστήματος είναι το σύστημα Bretton Woods.

Γενικά υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά συστήματα καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

  1. Σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών
  2. Ζώνες διακύμανσης συναλλαγματικών ισοτιμιών
  3. Διαχείρισης συναλλαγματικών ισοτιμιών
  4. Ελεύθερα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών