Σταθερή Συναλλαγματική Ισοτιμία (Fixed rate system)

Στο σύστημα σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας (fixed rate system) οι κυβερνήσεις επεμβαίνουν ενεργητικά στην αγορά κάθε φορά που η ισοτιμία αποκλίνει από ένα εύρος τιμών το οποίο θεωρείται αποδεκτό. […]

Κυμαινόμενη Ισοτιμία εντος ορίων (Target-zone arrangement)

Κυμαινόμενη ισοτιμία εντός ορίων (target-zone arrangement) είναι ένα σύστημα διακύμανσης ισοτιμίας στο οποίο οι συμμετέχουσες χώρες πρέπει να προσαρμόζουν την εθνική οικονομική πολιτική τους έτσι ώστε να διατηρούν την συναλλαγματική ισοτιμία τους μέσα σε […]

Διαχειριζόμενη Ισοτιμία (Managed float)

Διαχειριζόμενη ισοτιμία (managed float) είναι ένα σύστημα όπου οι κυβερνήσεις επεμβαίνουν με διάφορους τρόπους στην αγορά προκειμένου να μειώσουν την αβεβαιότητα των συναλλαγματικών διακυμάνσεων και να διατηρήσουν μία πιο […]