Συστήματα Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (Exchange rate systems)

Υπάρχουν γενικά τέσσερα διαφορετικά συστήματα καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας:

  1. Σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών
  2. Ζώνες διακύμανσης συναλλαγματικών ισοτιμιών
  3. Διαχείρισης συναλλαγματικών ισοτιμιών
  4. Ελεύθερα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών