Συναισθηματική Φόρτιση (Emotional bias)

Συναισθηματική φόρτιση είναι ένας ευριστικός κανόνας που επηρεάζει την αποτίμηση και την αξιολόγηση μιας επιχείρησης, ανάλογα με την προσωπική εντύπωση που έχει ο επενδυτής γι’ αυτή.

Δηλαδή, οι προβλέψεις επενδυτών και αναλυτών για μία εταιρία, επηρεάζονται από την υποκειμενική τους γνώμη και όχι από αντικειμενικές και ορθολογικές κρίσεις.