Συναισθηματική Φόρτιση (Emotional bias)

Συναισθηματική φόρτιση είναι ένας ευριστικός κανόνας που επηρεάζει την αποτίμηση και την αξιολόγηση μιας επιχείρησης, ανάλογα με την προσωπική εντύπωση που έχει ο επενδυτής γι’ αυτή. […]

Ευριστικοί Κανόνες (Heuristic rules / Heuristics)

Ευριστικοί κανόνες είναι εμπειρικοί τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι προσπαθούν να δώσουν μία γρήγορη λύση σε περίπλοκα προβλήματα με ελλιπή πληροφόρηση. […]

Ανωμαλίες της Αγοράς (Market anomalies)

Ανωμαλίες της αγοράς είναι φαινόμενα που παρατηρούνται στην πράξη αλλά δεν μπορούν να εξηγηθούν με βάση την θεωρία της αποτελεσματικής αγοράς, δηλαδή με βάση την υπόθεση του ορθολογικού επενδυτή και τα κλασσικά υποδείγματα αποτίμησης. […]

Λάθος του παίκτη (Gambler's fallacy / Monte Carlo fallacy)

Λάθος του παίκτη, το οποίο έχει άμεση σχέση με την Αντιπροσωπευτικότητα, είναι η πεποίθηση ενός ατόμου ότι αν παρατηρηθούν συνεχόμενες παρεκκλίσεις από μια αναμενόμενη συμπεριφορά, αυτές θα διορθωθούν σύντομα στο μέλλον. […]

Μυωπική Αποστροφή Ζημίας (Myopic loss aversion)

Αποστροφή της ζημιάς για έναν επενδυτή είναι η συμπεριφορά κατά την οποία η λύπη που θα προκύψει από την ζημία ενός ποσού Χ, είναι μεγαλύτερη από την χαρά που θα προκύψει από το κέρδος ενός αντίστοιχου ποσού Χ. […]

Φαινόμενο του Διαθέσιμου Χρήματος (House money effect)

Φαινόμενο του διαθέσιμου χρήματος είναι η τάση που έχουν οι άνθρωποι να αναλαμβάνουν ένα ρίσκο όταν έχουν διαθέσιμα χρήματα αλλά να μην αναλαμβάνουν τον ίδιο κίνδυνο όταν δεν έχουν διαθέσιμα χρήματα. […]

Νοητική Λογιστική (Mental accounting)

Νοητική λογιστική είναι η ιδέα ότι οι επενδυτές ξεχωρίζουν και διαιρούν στο μυαλό τους τα τρέχοντα και μελλοντικά περιουσιακά στοιχεία σε ξεχωριστούς, μη αλληλοεπιδρώντες νοητικούς λογαριασμούς. […]