Εμπορικό Ισοζύγιο (Balance of trade)

Εμπορικό ισοζύγιο αγαθών είναι ένας ειδικός λογαριασμός στον οποίο αποτυπώνεται η διαφορά μεταξύ των εξαγωγών εμπορευμάτων μιας χώρας και των αντίστοιχων εισαγωγών της.

Πιο συγκεκριμένα, στο Ενεργητικό του περιλαμβάνει την αξία των εμπορευματικών εξαγωγών, ενώ στο Παθητικό του την αξία των εμπορευματικών εισαγωγών, που διενεργούνται μεταξύ μιας συγκεκριμένης χώρας και των υπόλοιπων χωρών του κόσμου.

Αν και το εμπορικό ισοζύγιο θεωρείται πολύ σημαντικό στοιχείο για μία χώρα, εντούτοις δεν είναι και το μοναδικό καθώς το εμπόριο αποτελεί μία μόνον από τις συνιστώσες του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Εμπορικό ισοζύγιο ονομάζονται αλλιώς οι καθαρές εξαγωγές.

Παράγοντες επηρεασμού εμπορικού ισοζυγίου

Ορισμένοι παράγοντες που επηρεάζουν το εμπορικό ισοζύγιο είναι: