Χώρα υπό ένταξη (Accession country)

Υπό ένταξη χώρα είναι ένα κράτος του οποίου η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από την πορεία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά τη συμμόρφωση του με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης (οικονομικά και πολιτικά κριτήρια (Copenhagen criteria)).

Η τελική απόφαση για την ένταξη της χώρας λαμβάνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η χώρα υπό ένταξη δεν θα πρέπει να συγχέεται με την εντασσόμενη χώρα.