Ετήσιο Ισοδύναμο Επιτόκιο (Annual equivalent rate)

Ετήσιο ισοδύναμο επιτόκιο είναι το επιτόκιο το οποίο υπολογίζεται με την υπόθεση ότι κάθε νέοι πληρωθέντες τόκοι προστίθενται στο αρχικό υπόλοιπο κι έτσι ο τόκος της επόμενης περιόδου θα υπολογιστεί πάνω στο νέο υψηλότερο υπόλοιπο λογαριασμού.

Γενικά αυτό σημαίνει ότι το ποσό μπορεί να ανατοκιστεί πολλές φορές στην διάρκεια ενός χρόνου αναλόγως του πόσες φορές γίνονται οι πληρωμές μέσα σε ένα έτος.

Etisio isodynamo epitokio

όπου:

n = φορές που πληρώνονται τα τοκομερίδια σε ένα χρόνο

r = ετήσιος τόκος

Παράδειγμα:
Έστω προϊόν με επιτόκιο 9% και καταβολή κάθε 6 μήνες. Το ετήσιο ισοδύναμο ισούται με:
ΕΙΕ = (1 + 0,09/2)^2 – 1 = 0,092 = 9,2%

Επίσης το ετήσιο ισοδύναμο επιτόκιο είναι ένας συνηθισμένος τρόπος στην πράξη για να συγκριθούν διαφορετικές αποδόσεις στη λήξη (yield to maturity) μεταξύ προϊόντων με διαφορετικές περιόδους πληρωμής και επιτόκια.

Το ετήσιο ισοδύναμο επιτόκιο είναι συνήθως υψηλότερο από το πραγματικό επιτόκιο χωρίς ανατοκισμό.

άλλα είδη επιτοκίων