Σταθερό Επιτόκιο (Fixed interest rate)

Σταθερό επιτόκιο είναι το επιτόκιο, σε μια επένδυση, ένα δάνειο ή ένα χρεόγραφο, το οποίο δεν μπορεί να μεταβληθεί μονομερώς αλλά μόνο μετά από συμφωνία όλων των αντισυμβαλλόμενων μερών.

άλλα είδη επιτοκίων