Ετησιοποίηση (Annualize)

Ετησιοποίηση είναι η διαδικασία με την οποία ένα μετρήσιμο μέγεθος, συνήθως το επιτόκιο ή η απόδοση μιας επένδυσης, μετατρέπεται σε ετήσια βάση.

Παράδειγμα:
Έστω ότι τα καθαρά κέρδη μιας επιχείρησης ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του έτους σε 250.000 ευρώ. Αν η τάση παραμείνει ίδια τότε σε ετήσια βάση οι επενδυτές αναμένουν θεωρητικά κέρδη 1.000.000 ευρώ (250.000 * 4 τρίμηνα).

Παράδειγμα 2:
Εάν το σταθερό μηνιαίο επιτόκιο ενός δανείου είναι 0,5%, ετήσια θα είναι σε πραγματική βάση 6% (0,5% * 12 μήνες).

Για καλύτερη κατανόηση της ετησιοποίησης συνίσταται η ανάγνωση του